ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); www.bulwar.com alan adlı internet sitesi ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Yenibosna Merkez, 29 Ekim Cd. No:87 Bahçelievler/İstanbul adresinde bulunan Bulwar Elektronik Mağazacılık Tic. Ltd. Şti. (“BULWAR”) ile; www.bulwar.com alan adlı internet sitesi ve mobil uygulamasına (“Platform”) işbu Sözleşme’deki koşul ve şartları kabul ederek üye olan kullanıcı (“Üye”, “Üyeler”) arasında, Üye'nin Bulwar'ın sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşul ve şartların belirlenmesi için akdedilmiştir.

Bulwar ve Üye işbu Sözleşme'de ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. TANIMLAR

Pazaryeri 

:

Bulwar'ın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca "elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" sıfatıyla satıcılar ile alıcıları Platform üzerinden buluşturarak satıcıların Platform’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiği modeli ifade eder.

Alıcı

:

Platform üzerinde üçüncü kişi satıcılar tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

Kişisel Veri

:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan kimliği belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ifade eder.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

:

Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Bulwar tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağına ilişkin açıklamaları içeren ve www.bulwar.com linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası

:

Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli hizmetlerden yararlanabilmek için gerekli işlemleri gerçekleştirdiği, gerekli bilgileri eklediği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler

:

İşbu Sözleşme uyarınca Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Bulwar tarafından sunulan ve nitelikleri Bulwar tarafından belirlenen uygulamaları ifade eder.

Satıcı/Satıcılar

:

Bulwar ile yaptığı Elektronik Ticaret Aracılık Sözleşmesi kapsamında Platform’da oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Üyelik statüsünün kazanılabilmesi için, Üye olmak isteyen kullanıcının, işbu Sözleşme'yi onaylayarak, Platform’da kendisinden talep edilen bilgileri doğru, tam ve güncel şekilde doldurması ve üyelik başvurusunun Bulwar.com tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması, Bulwar tarafından belirlenecek diğer şartları sağlaması ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli şartları haiz olması gerekmektedir. Onay işleminin tamamlanması ve durumun Üye'ye bildirilmesi ile Üye’nin üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Sözleşme’de ve Platform’da Üye için tanımlanan haklara kavuşmaktadır. İşbu Sözleşme’de ve Platform’da Üye için tanımlanan yükümlülükler ise Üye’nin işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla birlikte Üye için bağlayıcı ve geçerli olacaktır.  Platform’da kendisinden talep edilen bilgileri doğru, tam ve güncel şekilde sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olup; aksine bir durumun tespiti halinde, Bulwar, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahip olacaktır.  Üye, bilgilerinde değişiklik olması halinde, derhal bilgilerini güncelleyecektir. Üye, işbu güncelleme işlemlerini Platform üzerinden, çağrı merkezi ya da Bulwar tarafından sunulan diğer imkanlar vasıtasıyla güncelleyebilecektir.

 1. Üyelik hesabı bu hesabı oluşturan Üye’ye özeldir; Üye, üyelik hesabını üçüncü bir kişiye kullandırmayacak ve diğer Üyeler’in üyelik hesaplarını kullanmayacaktır.

 

 1. Bulwar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca "elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. Bulwar, Platform’da yer alan hiçbir görsel, yazılı veya sair nitelikteki içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve Bulwar'ın söz konusu içerikleri kontrol etme veya Platform’da hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şu kadar ki, işbu madde Platform’da bizzat Bulwar'ın satışa sunduğu ürünler için uygulama alanı bulmayacaktır.

 

 1. Üye, Bulwar'ın bizzat satıcı konumunda olduğu mesafeli satış sözleşmeleri hariç olmak üzere Satıcılar ile akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde, Satıcılar’ın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu, Bulwar.com'un mesafeli satış sözleşmelerine hiçbir surette taraf olmadığını ve kendisine karşı yalnızca Satıcılar'ın yürürlükteki tüketici mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu ve Bulwar.com'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcılar, yukarıdaki hususlara ek olarak, Platform’da sergiledikleri ve sattıkları tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, zamanında ve ayıpsız şekilde teslim edilmesinden, faturalandırılmasından, garanti belgesi de dahil olmak üzere gerekli tüm belgelerin tesliminden, satış sonrası servislerin ve sair hizmetlerin sunulmasından, diğer tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ve sair hususlardaki tüm talep ve şikayetlerden bizzat sorumludur. Üye, ürünlere ilişkin olarak, işbu maddede sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir sorumluluğu Bulwar.com'a yöneltemeyeceğini, bu kapsamdaki tek muhatabının ilgili ürünü satışa sunan Satıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Üye, Platform, Hizmetler ve/veya Platform dahilinde yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde, Platform’da yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükler ve prosedürleri bizzat yerine getirmek zorunda olduğunu, bu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Bulwar'ın herhangi bir bilgisinin ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Satıcı, Bulwar ile arasındaki sözleşmesel ilişki kapsamında, Bulwar'ı Üye’den ürün bedelini tahsil etme konusunda yetkilendirmiştir. Bu sebeple, Üye Bulwar'a yapacağı ödemeyle, Satıcı’ya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır. Üye’nin Satıcı’ya ayrıca ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak Üye’nin Satıcı’ya mükerrer ödeme yapması halinde Bulwar'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 1. Üye, Platform’da gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemde, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Bulwar'ın herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini ve bu iş ve işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Üye tarafından Platform’a kayıt sırasında üyelik hesabının oluşturulması için belirlenen kullanıcı adı ve şifre bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgilere ilişkin tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Üyelik hesabının şifresinin güvenli bir şekilde belirlenmesi ve belirli aralıklarla değiştirilmesi, üyelik hesabının ve üyelik hesabının oluşturulması için belirlenen bilgilerin güvenliğinin sağlanması, bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması, gizliliğinin korunması ve bu kapsamda gerekli her türlü önlemin alınması tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, Bulwar'ın, bu bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğabilecek zararlar da dahil olmak üzere hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şifre kullanımına ve/veya üyelik hesabı ve şifresinin güvenliğine ilişkin bir şüphenin varlığı halinde, Bulwar, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

 1. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş kabul edileceğini, iş ve işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını ve bu hususta Bulwar'ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Üye, Platform’u ve Platform’daki içerik, materyal ve unsurları, işbu Sözleşme’ye, Bulwar'ın herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kurallarına, ilgili mevzuat hükümlerine ve ahlak kurallarına uygun olarak kullanacağını, aykırı kullanımlarından kaynaklanabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olacağını, Bulwar'ın tamamen kendi takdirinde olmak üzere aykırı bir kullanımı tespit etmesi halinde, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahip olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

        

Aşağıda aykırı kullanımlar örnekleme yoluyla sayılmıştır:

 1. Üye gerek Platform’a kayıt sırasında gerekse Platform’u kullanırken yüklediği ve sağladığı kişisel veri, bilgi, fotoğraf, video, fikir, ifade, yorum, puan, yazışma ve sair tüm içeriklerinin (“Üye İçerikleri”)

ve Bulwar'ın bu tür içerikler için sıfır tolerans politikası yürüttüğünü bilir ve kabul eder. Üye, Bulwar'ın Üye İçerikleri’ne ilişkin herhangi bir kontrol yükümlülüğünün bulunmadığını, Üye İçerikleri’nden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu ve Üye İçerikleri dolayısıyla Bulwar'ın ve/veya üçüncü kişilerin meydana gelecek her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Bulwar'ın Üye İçerikleri’ne ilişkin herhangi bir kontrol yükümlülüğü olduğu anlamına gelmemekle birlikte, Bulwar, resen veya aldığı bir şikâyet/bildirim üzerine Üye İçerikleri’ni kontrol etme ve Üye İçerikleri’ne ilişkin ihlalleri araştırma hakkını saklı tutar; Bulwar, tamamen kendi takdirinde olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırı olduğuna kanaat getirdiği Üye İçerikleri’ni yayınlamayabilir, değiştirebilir, silebilir, Üye İçerikleri’ne erişimi/Üye İçerikleri’ni görüntülemeyi engelleyebilir. Bulwar, bu halde, ayrıca, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

 1. Üye, satın aldığı ürünlere ilişkin yaptığı yorumların ürünün satın alındığı satıcı tarafından talep edilmesi halinde, mevzuata uygun olarak satıcı ile paylaşılabileceğini ve satıcı tarafından mevzuata uygun olarak işbu yorumların kullanılabileceğini kabul eder.

 1. Üye, Üye İçerikleri’ni Platform’a yükleyerek, Üye İçerikleri’ne ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları ve sair hakların münhasıran sahibi olduğunu, Üye İçerikleri’ne ilişkin başta 5486 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan fikri haklar kapsamındaki mali hakları [yani; tespit hakkı, işleme hakkı (FSEK m. 21), çoğaltma hakkı (FSEK m. 22), yayma hakkı (FSEK m. 23), temsil hakkı (FSEK m. 24), işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı (FSEK m. 25)] ve manevi hakları [yani; umuma arz hakkı (FSEK m. 14), adın belirtilmesi hakkı (FSEK m. 15), değişiklik yapılmasını önleme hakkı (FSEK m. 16), tahrif edilmesini/ bozulmasını önleme hakkı (FSEK m. 17)] olmak üzere tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ile sair haklarına ilişkin olarak, Bulwar'a, 5486 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerinin olanak tanıdığı en geniş ölçüler içinde, herhangi bir kullanım sınırı olmaksızın, süre, sayı ve konu itibariyle sınırsız, dünya genelinde (uluslararası) uygulanabilir -yer itibarıyla sınırsız-, alt lisans verilebilir, geri alınmaz, bedelsiz, kayıtsız ve şartsız nitelikte tam ruhsat verdiğini kabul eder.

 1. Bulwar, Platform’un ve Platform’daki erişime, kullanıma, indirmeye ve paylaşıma müsait içerik, materyal ve unsurların zararlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde makul tedbirleri almıştır. Ancak, Bulwar, Platform’un ve Platform’daki erişime, kullanıma, indirmeye ve paylaşıma müsait içerik, materyal ve unsurların, virüslerden, buglardan, truva atlarından, bozuk dosyalardan, solucan programlarından, dialer programlarından, spam, spyware ve bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı yazılımlardan (casus yazılım ve reklam yazılımı gibi), programlardan, ürünlerden, kodlardan ve/veya materyallerden arındırılmış olmasına ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir. Üye, bunların oluşmasının ve herhangi bir şekilde cihazlarına, cihaz donanım ve yazılımlarına ve/veya diğer ekipman ve teknolojilerine bulaşmasının önlenmesi için gerekli koruyucu yazılım, donanım ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Bulwar, bu kapsamda olabilecek arızalar, hasarlar, hatalı bilgi, veri ihlalleri ve kayıplar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 1. Bulwar, Platform’un ve Platform’daki içerik, materyal ve unsurların doğruluğunu, güvenliğini, güncelliğini, mevcudiyetini, sürekliliğini, eksiksizliğini, amaca uygunluğunu ve işlevselliğini sağlamak adına mevcut imkanlar dahilinde makul tedbirleri almıştır ve bunları “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekliyle” sağlamaktadır; bunlara ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir.

 1. Platform’da yer alan linkler, Üye’yi başka web sitelerine/uygulamalara götürebilir. Bulwar, bu web sitelerinin/uygulamaların içeriği, doğruluğu, güvenilirliği, güvenliği ve/veya işlevselliği ile ilgili olarak herhangi bir garanti ve taahhüt vermemekte olup; bu web siteleri/uygulamalar bakımından erişimden, kullanımdan, indirmelerden, paylaşımlardan ve/veya değişikliklerden doğabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 1. Bulwar, tamamen kendi takdirine olmak üzere, dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin, üyelik başvurularını reddedebilir, üyelikleri sona erdirebilir veya üyelik başvurusunun kabul edilmesini yahut devam ettirilmesini ya da Platform’un kullanılmasını veya Hizmetler’den faydalanılmasını ek şart ve koşullara bağlayabilir. Bulwar tarafından Üye’nin üyelik işlemi sonrası getirilecek ve herhangi bir suretle duyurulacak/bildirilecek/yayınlanacak değişiklikler, ek şart ve koşullar, hükümler, yönergeler ve politikalar, bunların yayınlanmasının ardından Üye için bağlayıcı olacak ve Üye bunları Platform’u kullanmaya/Hizmetler’den faydalanmaya devam etmekle kabul etmiş sayılacaktır; ancak ilgili mevzuat hükümlerinin bunların Üye tarafından açıkça onaylanmasını emretmesi halinde, bunlar Üye tarafından onaylanmadığı sürece, Bulwar, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

 1. Üye, her zaman üyeliğini herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak sona erdirebilecektir. Üye, üyelik hesabının kapatılması sürecini Platform üzerinden gerçekleştirebilecektir. Platform’da yer alan “Hesabım” sayfasında bulunan ilgili adımları takip ederek hesabını kapatmaya yönelik işlemleri başlatabilecektir. Üye’nin hesabını kapatmaya yönelik işlemleri başlatması ve bu talebin Bulwar'a ulaşmasını takiben, hesap güvenliğinin sağlanması ve suistimalin önlenmesi amaçlarıyla hesap kapatma talebi, Bulwar'ın belirlediği kural setleri doğrultusunda en geç 15 (onbeş) gün içerisinde hesap kapatma talebi sonuçlandırılacaktır. Üye, üyelik hesabının kapatılmasından sonra üyelik hesabını yeniden kullanamayacağını ve/veya hesaba bağlı tanımlanmış hak ve avantajların geri alamayacağını, muhtelif hesaplara aktaramayacağını anladığını kabul eder.

 1. Bulwar, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Platform’u ve/veya Hizmetler’i, kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak yayından kaldırabilir, değiştirebilir, ücretli hale getirebilir, güncelleyebilir, askıya alabilir, durdurabilir ve/veya Platform üzerinde ilave hizmetler açabilir. Bulwar'ın bu maddede sayılanlara ve benzer nitelikteki sair hususlara ilişkin olarak Üye’ye ve/veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 1. Bulwar, işbu üyelik sözleşmesi kapsamında kişisel verilerin, KVKK da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Bulwar, işbu sözleşmenin kurulması ve ifası sırasında elde ettiği kişisel verileri, işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerin sunulması, siparişin oluşması ve teslimatın gerçekleşmesi, Üye’nin memnuniyetinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, hesaplarının güvenliğinin sağlanması, sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi amaçları başta olmak üzere, Üye'nin kişisel verilerini işlemekte ve paylaşmaktadır.

 1. Bulwar, Platform içerisinde sunulan ürün sayısı ve çeşitliliği içerisinde Üye’ye uygun ürünlerin sunulması amacıyla işbu sözleşme kapsamında Üye’nin tercihlerine uygun ürünleri bulabilmesine ve söz konusu ürünlere kolay ve hızlı bir şekilde erişmesine imkan sağlamakla yükümlüdür. Üye, bu yükümlülük kapsamında kişisel verilerinin işlenmesinin, sözleşmenin gereği gibi yerine getirilmesi için gerekli olduğunu kabul eder.

 1. Üye, kişisel verileri işleme ve paylaşma faliyetleri hakkında  https://www.bulwar.com/ linkinde yer alan ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) vasıtasıyla detaylı bilgiyi elde edebileceğini anladığını kabul eder.  

 1. Üye, işlenmekte olan kişisel verilerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve KVKK kapsamındaki hak ve taleplerini yöneltmek amacıyla Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.maddesinde belirtilen zorunlu unsurları içerecek şekilde, Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemleriyle veya üyelik hesabında kayıtlı e-posta adresi üzerinden info@bulwar.com adresine e-posta göndererek Bulwar'a başvuruda bulunabilir.

 1. Üye, üyelik sözleşmesinin sona ermesi/üyelik hesabının kapatılması ile birlikte işleme ve saklama amacı ortadan kalkan kişisel veriler mevzuata uygun olarak silinmekte olup; Üye’nin mevzuat uyarınca saklanması zorunlu olan kişisel verileri işlenme amacı ortadan kalkana kadar Bulwar tarafından işlenmeye devam edecektir.

 1. Bulwar söz konusu kişisel verilerin KVKK’nın 12.maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

 1.  TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

 1. Bulwar, Üye’nin ticari elektronik iletilere onay vermesi halinde, Platform’da kayıtlı olan elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ya da SMS göndermek suretiyle, mal ve hizmetlerini tanıtmak ve pazarlamak amacıyla Üye’ye ticari elektronik ileti gönderebilecektir. Üye, Platform’da kayıtlı olan elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

 1. Üye, ticari elektronik iletilerin gönderilmesine onay vermeme ya da onayını geri alma hakkına sahiptir. Bu bağlamda, ilgili mevzuat uyarınca sayılan yöntemlerle onayını geri alabileceği gibi Bulwar, Üye’nin bu hakkının kullanılmasını kolaylaştırabilmek amacıyla ayrıca ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin tercihlerini Platform vasıtasıyla “Hesabım” sayfası üzerinden değiştirebilmesine olanak sağlamaktadır.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Platform ve Platform’a ilişkin her türlü unsur ve içerik (her türlü ticaret unvanı, eser, telif, buluş, patent, marka, tasarım, grafik, logo, diğer tanıtıcı isim ve işaretler, alan adı, yazılım, program akışı, algoritma, kaynak ve nesne kodu, program ve kullanıcı ara yüzü, veri, veri tabanı, kayıt, kod, süreç, fikir, metin, animasyon, klip, müzik, video, fotoğraf, resim, şekil, çizim, görüntü, ticari takdim şekli, slogan, ekran, know-how, proje, konsept, program, uygulama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (“BULWAR İçerikleri”) ve bunlarla bağlantılı tüm haklar (fikri ve sınai mülkiyet ve mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Bulwar'a aittir. Diğer Üyeler’in Platform aracılığıyla paylaştığı kişisel bilgi, fotoğraf, video, fikir, ifade, yorum ve yazışmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içerik (“Diğer Üye İçerikleri”), Bulwar'ın bunlara ilişkin sahip olduğu tam ruhsat saklı kalmak kaydıyla, bunları Platform aracılığıyla paylaşan Üye’ye aittir. Üyelik hesabının oluşturulması, Üye’ye Platform’a erişim, Platform’u kullanma ve/veya Hizmetler’den faydalanabilme yetkisinin verilmesi ve/veya işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hüküm, Üye’ye, Platform’a, Bulwar İçerikleri’ne ve/veya Diğer Üye İçerikleri’ne ilişkin herhangi bir hak verildiği anlamına gelmemektedir. Bu kapsamda, Üye’nin, Platform’u, Bulwar İçerikleri’ni ve/veya Diğer Üye İçerikleri’ni kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, Platform’un kullanım amacı dışında kullanımı, iktibası, kopyalaması, çoğaltması, değiştirmesi, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi (geri derlemesi), yedeklemesi, iletmesi, depolaması, işlemesi, satması, paylaşması, yayması, dağıtması, kiralanması, ödünç verilmesi, uyarlaması, nakletmesi veya başkaca iş, işlem ve tasarrufa konu etmesi ve/veya bunları teşvik etmesi ve/veya yapılmasını kolaylaştırması mutlak suretle yasaktır. Üye, işbu madde kapsamında yer alan yasağı ihlal etmesi halinde Bulwar'ın ve/veya üçüncü kişilerin meydana gelecek her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Bulwar, bu halde, ayrıca, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE FERAGAT

 

 1. Bulwar, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme'yi ve Platform’da yer alan her türlü politika ve kuralı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, herhangi bir suretle duyurarak/bildirerek tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklikler ve eklemeler, aksi Bulwar tarafından belirtilmedikçe, duyuruldukları/bildirildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir; Üye Platform’u kullanmaya/Hizmetler’den faydalanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri ve eklemeleri kabul etmiş sayılacaktır. İlgili mevzuat hükümlerinin değişikliklerin Üye tarafından açıkça onaylanmasını emretmesi ve değişikliklerin Üye tarafından onaylanmaması halinde Bulwar, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlayabilir, engelleyebilir, askıya alabilir veya sona erdirebilir.  

 1. Bulwar tarafından imza edilmeyen feragatler geçerli değildir. Bulwar'ın, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını, kısmen veya tamamen kullanmaması, Üye’den, Sözleşme’nin herhangi bir hüküm veya şartına uymasını talep etmemesi ve/veya Üye’nin herhangi bir ihlalinden feragat etmesi, söz konusu hüküm veya şartın gereğinin müteakiben yerine getirilmesi şartını kısıtlamayacak veya izleyen herhangi bir ihlalden feragat olarak yorumlanmayacaktır. 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, kötü hava koşulları, mevzuat değişiklikleri, yetkili merciler tarafından alınan kararlar, veya Bulwar'ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Bulwar'ın işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Bulwar'ın ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

 1. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Bulwar'ın resmi defter ve ticari kayıtları, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu e-arşiv kayıtları, elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları dahil olmak üzere Bulwar nezdinde bulunan her türlü kayıt ve belgenin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve  taahhüt eder.

 

 1. İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 1. İşbu Sözleşme, işbu Sözleşme konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta olup; işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 1. Üye, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini ve/veya yükümlülüklerini önceden Bulwar'ın yazılı iznini almaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Bulwar'ın ön yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır. Bununla birlikte Bulwar, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini, alacaklarını ve/veya yükümlülüklerini, önceden Üye’nin yazılı iznini almaksızın, hâkim şirketlerine, bağlı şirketlerine, iştiraklerine, iş ortaklarına ve/veya üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir.

        

 1. Bulwar'ın işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sahip olduğu her türlü hak ve yetkisi, birlikte kullanılabilecek niteliktedir; diğer bir ifadeyle Bulwar'ın işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkisini kullanması, diğer herhangi bir hak ve/veya yetkisini kullanmasına hiçbir suretle engel değildir.

 1. Taraflar, işbu Sözleşme’nin farklı dillerdeki versiyonları ile bu versiyon arasında herhangi bir çelişki olması halinde aralarındaki ilişkiye işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

9 (dokuz) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmıştır. İşbu Sözleşme, onaylandığı an itibarıyla süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.